Strategický plán rozvoje města Jeseník

Strategický plán rozvoje města je jednou z cílených cest, jak zvýšit kvalitu života občanů na území města Jeseník, minimalizovat významné slabé stránky území, a naopak podpořit jeho potenciál. Aby tohoto cíle bylo dosaženo efektivně a účelně, je třeba při procesu rozvoje postupovat systematicky.

Kvalita života ve městě

Strategická oblast je zaměřena především na rozvoj veřejných služeb, které zajišťují kvalitu života občanů. Zahrnuje v sobě oblast kvality bydlení, možnosti volnočasových aktivit, dostupnost a úroveň veřejných služeb (zdravotní, sociální péče, školství atd.), dostupnost občanské vybavenosti (obchody, kulturní a sportovní infrastruktura) a nezbytně bezpečnost ve městě. 

Zkvalitnění zázemí poskytovaných sociálních služeb v azylovém domě v Jeseníku

Zkvalitnění zázemí poskytovaných sociálních služeb v azylovém domě v Jeseníku

Otevřít Zkvalitnění zázemí poskytovaných sociálních služeb v azylovém domě v Jeseníku

Ekonomika města a cestovní ruch

Město bude podporovat rozvoj podnikání ve městě a s tím související vznik nových pracovních míst prostřednictvím podpory podnikatelů, rozvoje podnikatelské infrastruktury a investic realizovaných městem. Významným potenciálem pro město je vzhledem k přírodním a kulturním podmínkám a poloze města rozvoj cestovního ruchu.

Životní prostředí, doprava, urbanismus

Účelem vymezené osy podporující přitažlivost místa bude zajištění trvale udržitelného rozvoje města i jeho částí tak, aby nebyly neúměrně zatíženy budoucí generace. K atraktivitě prostředí přispívá uchování autenticity města, jeho kulturního dědictví, tradic a přírodních hodnot území.

Veřejná správa

Fungující kvalitní spolupráce mezi veřejnou správou, veřejností, podnikatelskými subjekty a dalšími aktéry je podmínkou pro dosahování konsensu ohledně směru rozvoje města včetně plánovaných projektů ve městě. Samotné město musí v řadě činností, které připravuje či realizuje, spolupracovat s partnery, okolními obcemi i s Olomouckým krajem. Kvalita a rozsah spolupráce je důležitá pro úspěch projektů města.

Menu